IRAN LAND'S REPORT           گزارش به خاک ایران
سیامک مهر
Monday, September 07, 2009

 

اسلام که تنگ آید
آخوند به جفنگ آید

پس از خزعبلاتی که سیدعلی خامنه ای دربارهء علوم انسانی به هم بافت و خود را مضحکهء عالم و آدم نمود، اینک آخوند حسینعلی منتظری در دیدار با دانشجويان عضو شوراى مركزى دفتر تحكيم وحدت می گوید:
« خداوند در سورهء‏ ‏فاطر پس از ذكر علومى مثل انسان شناسى، جانورشناسى، گياه شناسى،‏ ‏معدن شناسى و علوم ديگر مى‎فرمايد: (انما يخشى الله من عباده‏ ‏العلماء) يعنى خداوند در نظر عالمان داراى خشيت و بزرگى است. و‏ ‏مقصود از علما در اين آيه آقايان دانشگاهيان است؛ يعنى كسانى كه با‏ ‏اين علوم فوق ارتباط دارند.»*

به راستی که زبان از بیان بی شرمی آخوند قاصر است. آیت الله های عنکبوتی جهت فروش متاع گندیدهء خود هر مزخرفی می گویند و هر یاوه و مهملی را بی هیچ شرمی بر زبان می آورند. اینان گمان برده اند که مانند قرون گذشته که در هر شهری از این دیار فقط تعداد انگشت شماری قادر به خواندن و نوشتن بودند و توده های بی سواد به مثابه گوش هایی مفت در برابر دهان بی چاک و بست ملاها هر سخن سست و بی پایه ای را باور می کردند، امروز روز نیز در بر همان پاشنه می چرخد و مردمان مانند اصحاب کهف از همه چیز و همه جا بی خبرند و در پای منبر ملا و مفتی هر پرت و پلایی که بشنوند چون بز اخفش سر تکان داده و تأیید می کنند.
واقعیت این است که هر زمان آخوند می گوید:"خداوند می فرماید" در حقیقت یک آیه نازل کرده است. چون آنچه او می گوید غالباً کمتر ربطی به گفته های الله در قرآن دارد، بلکه بنا به نیاز دکان آخوند و مصلحت علما است که خداوند باید دائماً بفرماید و آیه نازل کند. در واقع شغل پیامبری با محمد ختم نگردید، بلکه در هزاران هزار قلاده آخوند و ملا و مفتی تکثیر شد و اینک حجم مدفوعات آخوندها از تفسیر و تأویل و حدیث و روایت و کتاب های دعا و زیارت نامه ها و سایر ترهات، میلیون ها برابر حجم قرآن است.

یک بار دیگر این جمله را با هم مرور کنیم:
خداوند در سورهء‏ ‏فاطر پس از ذكر علومى مثل انسان شناسى، جانورشناسى، گياه شناسى،‏ ‏معدن شناسى و علوم ديگر مى‎فرمايد...
آخر کدام اصطلاح و لغت و واژه ای در این سوره می توان یافت که در زبان فارسی به معنای انسان شناسی و جانور شناسی و گیاه شناسی و معدن شناسی بوده باشد؟ خداوند کجا تک تک این عناوین و دانش ها را "ذکر" کرده است؟
این گفته های منتظری را نه می توان تفسیر و تآویل دانست و نه هم برداشت و قرائتی متفاوت از این سوره. بلکه به روشنی جفنگ و یاوه های یک فرد اسلامفروش و اسلامزده و خرفت و کودن و خردباخته است.
از دیگر سو مگر این سخنان با آنچه که دینکارانی مانند مصباح یزدی و جوادی آملی دربارهء علوم و دانش های نوین می گویند چه تفاوتی دارد؟ آنها نیز با مردود دانستن علوم غربی دربدر به دنبال فیزیک و شیمی اسلامی می گردند. همگی خلط مبحث می کنند. دین و عالم غیب و مباحث ماورائی و فراکائناتی را با ملموسات و محسوسات و تجربیات و مشاهدات عینی انسان به طوری درهم می آمیزند که جز تحمیق و سردرگمی و گیجی و عقب ماندگی برای مؤمنان و پیروان ناآگاه خود نتیجه ای نخواهد داشت.


سورهء فاطر نیز به مانند سایر سوره های قرآن پر است از روایات و مهملات مذهبی از قبیل انذار و بیم و ترس و توبیخ و چزاندن کافران و ناباوران از قبیل: كسانى كه كفر ورزيده ‏اند عذابى سخت‏ خواهند داشت... خداست كه هر كه را بخواهد بى ‏راه مى گذارد و هر كه را بخواهد هدايت مى‏ كند... كسانى كه كافر شده ‏اند آتش جهنم براى آنان خواهد بود...
برای اینکه به عمق مزخرف گویی منتظری پی ببریم، ما نیز به سبک و سیاق وی در میان آیه های سورهء فاطر به دنبال دانش ها و علوم جدید می گردیم:
آیه1: سپاس خداى را كه پديد آورنده آسمان و زمين است و فرشتگان را كه داراى بالهاى دوگانه و سه ‏گانه و چهارگانه ‏اند پيام ‏آورنده قرار داده است...(اختر شناسی، جانورشناسی و پرنده شناسی)
آیه 9: خدا همان كسى است كه بادها را روانه مى‏كند پس ابرى را برمى‏انگيزند و آن را به سوى سرزمينى مرده رانديم و آن زمين را پس از مرگش زندگى بخشيديم...( هواشناسی)
آیه 11: خدا شما را از خاكى آفريد سپس از نطفه ‏اى آنگاه شما را جفت جفت گردانيد و هيچ مادينه ‏اى بار نمى ‏گيرد و بار نمى ‏نهد مگر به علم او و هيچ سالخورده ‏اى عمر دراز نمى‏يابد و از عمرش كاسته نمى ‏شود مگر آنكه در كتابى است...(خاک شناسی، زیست شناسی، پزشکی و رشتهء زنان و زایمان)
آیه 12: و دو دريا يكسان نيستند اين يك شيرين تشنگى ‏زدا نوشيدنش گواراست و آن يك شور تلخ‏ مزه است و از هر يك گوشتى تازه مى‏ خوريد و زيورى كه آن را بر خود مى‏پوشيد بيرون مى‏آوريد و كشتى را در آن موج ‏شكاف مى‏ بينى تا از فضل او جستجو كنيد و اميد كه سپاس بگزاريد. ( اقیانوس شناسی، هیدرولوژی، معدن شناسی، صنعت جواهرسازی، صنعت کشتی سازی و علوم دیگر!)
آیه 13: شب را به روز درمى ‏آورد و روز را به شب درمى ‏آورد و آفتاب و ماه را تسخير كرده است هر يك تا هنگامى معين روانند اين است ‏خدا پروردگار شما...( فیزیک، به ویژه مبحث نور و عدسی ها و نجوم و علوم دیگر!)
آیات 16 و 17: اگر بخواهد شما را مى ‏برد و خلقى نو می آورد. و این امر برای خدا دشوار نیست.(کلونینگ و شبیه سازی)
آیات 27 و 28: آيا نديده ‏اى كه خدا از آسمان آبى فرود آورد و به آن ميوه‏ هايى كه رنگهاى آنها گوناگون است بيرون آورديم و از برخى كوهها راههاى سپيد و گلگون به رنگهاى مختلف و سياه ... و از مردمان و جانوران و دامها كه رنگهايشان همان گونه مختلف است.( معدن شناسی، هیدرولوژی، گیاه شناسی و جانورشناسی)
آیه 41: همانا خدا آسمانها و زمين را نگاه مى ‏دارد تا نيفتند و اگر بيفتند بعد از او هيچ كس آنها را نگاه نمى ‏دارد...( فیزیک، مبحث جاذبه)

دینکاران و اسلامفروشان معتقدند که اسلام برای تمامی پرسش ها و مشکلات بشر پاسخ و برنامه و راه حل دارد و آنقدر این مهمل را تکرار کرده اند که مثل ملانصرالدین خودشان هم باور کرده اند. به همین دلیل امروزه در برابر پیشرفت و ترقی بشر و دانش هایی که هر لحظه تولید می شود و پاسخ هایی که انسان با جستجو و سنجشگری و خردورزی برای سؤال های خویش پیدا می کند خود را چنان حیران و سرگردان می یابند که ناخودآگاه به پرت و پلا گویی افتاده اند.
این قصه حکایت همان آخوندی است که بر منبر رفت و مؤمنان را هشدار داد که وجود جن که در قرآن از آن صحبت شده حقیقت دارد و کاملاً علمی است. چون در همین آبی که می خورید دوتا جن وجود دارد: یکی ایدرجن و دیگری اکسی جن.
اگرچه این ملا آنقدر بی سواد بود که نمی دانست توی آب درواقع سه تا جن وجود دارد: دوتا ایدرجن و یکی اکسی جن!

انسان در شگفت می ماند که این آیت الله ها و فسیل ها چرا یک روز صبح که از خواب بر می خیزند، متوجه نمی شوند که به یک حشرهء تمام عیار مبدل گشته اند.
------------------------------------------------
* سخنان آیت الله منتظری: http://advarnews.biz/university/9476.aspx
siamakmehr@yahoo.com
: فهرست 20 نوشتار واپسین

سرنوشت آزاداندیشی در جامعهء توحیدی
«دربارهء اسلام و از جمله«اسلام رحمانی
!سکولاریسم یعنی مرگ بر اسلام
سفر به سرزمین ممنوعه
تحولات جامعه در سال پیش رو
!ما آتش پرستیم
چهارشنبه سوری، خاری در چشم اهریمن
مرگ حکومت اسلام در سالروز تولدش
دربارهء بیانیه های زنجیره ای جناح اصلاحاتچی
میخ های تابوت مرجعیت شیعه
توضیحی دربارهء یک حد شرعی
رستاخیز ایرانیان و دشمنانش
قصاص یا توحش اسلامی
!بازگشت گربه نره
اسلام که تنگ آید --- آخوند به جفنگ آید
درک شرایط مبارزه در قلمرو اهریمن
دربارهء شکنجه و لواط اسلامی
عینکِ سبزِ فریب
سرانجام انقلاب مخملی در قلمرو اهریمن
مافیای روحانیت در نبرد مرگ و زندگی


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

     E.mail                     Home
دکتر اسماعیل خویی

اعلامیه جهانی حقوق بشر
کمیته دفاع از حقوق بشر
حزب مشروطه ایران
سکولارهای سبز
مقالات سیاسی
درفش کاویانی
زنده باد انقلاب
سکولاریزم نو
علیه تبعیض
فرهنگشهر
بی خدایان
انجمن آرا
کاوه سرا
سربازان
نیلگون
زندیق
افشا
کافر


آژانس خبری کوروش
اخبار روز
اطلاعات.نت
ایران امروز
پارس دیلی نیوز
ایران پرس نیوز
ایران گلوبال
ایران تریبون
بلاگ نیوز
روشنگری
گزارشگران


نوید اخگر
نادره افشاری
منوچهر جمالی
آرامش دوستدار
امیر سپهر
پری صفاری
میرزاآقا عسگری
بهرام مشیری
اسماعیل نوری علاArchives