IRAN LAND'S REPORT           گزارش به خاک ایران
سیامک مهر
Saturday, August 07, 2004

 

حجاب سمبل حقارت و بيحقوقى زن
حجاب پرچم اسلام سياسى و آپارتايد جنسى

منبع : سایت بیخدایان
…حجاب چند متر پارچه و يک نوع لباس نيست. حجاب براى ما سمبل بردگى و بندگى جنسى زن در تفکر و فرهنگ اسلامى است. ما حجاب را زشت ترين مظهر تبعيض جنسى و بيحقوقى زن، و جدايى جنسى زن و مرد مى بينيم. حجاب کاملترين شکل بروز نگاه عتيق، مردسالارانه و سکسيستى به زن در اسلام است. حجاب ابزارى است که به کاملترين شکل يک نوع انسان را زير دست و خفيف و پست مى کند. حجاب از اين نظر مانند راسيسم و فاشيسم است. حجاب مکانيسمى براى کنترل زن در جامعه و تحميل خفت و خوارى به اوست.
اما حجاب فقط اين نيست. حجاب در بيش از بيست سال گذشته پرچم سياسى و ايدئولوژيک اسلام سياسى در بخشهاى وسيعى از جوامع بشرى بوده است. حجاب پرچم تاخت و تاز و خونريزى تحجر اسلامى در ايران و خاورميانه و شمال آفريقا بوده است. تحميل حجاب به زنان در اين دوره يکى از ارکان حاکميت رژيمهاى اسلامى در اين مناطق بوده است.
در25 سال گذشته ميليونها زن در ايران روزمره در مقابل حجاب مقاومت کردند و تازيانه و زندان را به جان خريدند اما تن به تثبيت حجاب بعنوان هويت اسلامى زن ندادند. زنان از همان زمان اعلام حجاب اجبارى، حجاب را سرآغازى براى تحميل بردگى به زن و به قهقرا بردن جامعه ديدند و عليه آن ايستادند. تحميل حجاب به زنان در ايران که قرار بود زنان را به جوامع بدوى ١٤٠٠ سال قبل برگرداند، برعکس با مقاومت هر روزه آنان، زنان را به معضل حل نشدنى جمهورى اسلامى تبديل کرد تا جايى که چند سانتى متر عقب و جلو رفتن روسرى زنان نشانه ثبات رژيم اسلامى تلقى شده است.
امروز بعد از 25 سال مقاومت روزمره، چيزى به روزهايى که زنان روسرى و چادر را بعنوان سمبل تحقير دينى و آپارتايد جنسى به آتش بکشند، باقى نمانده است. و ما بخشى از اين تلاش و مبارزه شکوهمند هستيم. همانطور که حجاب سمبل عبوديت زن در اسلام و پرچم سياسى و ايدئولوژيک اسلام سياسى بوده است، به دور ريختن و به زير کشيدن حجاب از سوى ميليونها زن آزاديخواه در ايران در واقع به معنى :
٭ خلع يد از رژيمهاى اسلامى و شکست سياسى و ايدئولوژيک اسلام سياسى در منطقه است.
٭ به معنى فرمان آغاز پيشروى جامعه به سمت تحول و دگرگونى و شروع به رسميت شناختن حقوق و حرمت زنان و پايان دادن به نگاه و تفکرى است که زن را انسان درجه دوم و برده جنسى مى بيند.
٭ پايان حجاب به معنى آغاز شخصيت دادن به جامعه انسانى و لغو جدايى جنسى بين زن و مرد است. ٭ پايان حجاب به معنى آغاز ديدن زيبايى و انسانيت و مناسبات انسانى بين زن و مرد است.

: فهرست 20 نوشتار واپسین

سرنوشت آزاداندیشی در جامعهء توحیدی
«دربارهء اسلام و از جمله«اسلام رحمانی
!سکولاریسم یعنی مرگ بر اسلام
سفر به سرزمین ممنوعه
تحولات جامعه در سال پیش رو
!ما آتش پرستیم
چهارشنبه سوری، خاری در چشم اهریمن
مرگ حکومت اسلام در سالروز تولدش
دربارهء بیانیه های زنجیره ای جناح اصلاحاتچی
میخ های تابوت مرجعیت شیعه
توضیحی دربارهء یک حد شرعی
رستاخیز ایرانیان و دشمنانش
قصاص یا توحش اسلامی
!بازگشت گربه نره
اسلام که تنگ آید --- آخوند به جفنگ آید
درک شرایط مبارزه در قلمرو اهریمن
دربارهء شکنجه و لواط اسلامی
عینکِ سبزِ فریب
سرانجام انقلاب مخملی در قلمرو اهریمن
مافیای روحانیت در نبرد مرگ و زندگی


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

     E.mail                     Home
دکتر اسماعیل خویی

اعلامیه جهانی حقوق بشر
کمیته دفاع از حقوق بشر
حزب مشروطه ایران
سکولارهای سبز
مقالات سیاسی
درفش کاویانی
زنده باد انقلاب
سکولاریزم نو
علیه تبعیض
فرهنگشهر
بی خدایان
انجمن آرا
کاوه سرا
سربازان
نیلگون
زندیق
افشا
کافر


آژانس خبری کوروش
اخبار روز
اطلاعات.نت
ایران امروز
پارس دیلی نیوز
ایران پرس نیوز
ایران گلوبال
ایران تریبون
بلاگ نیوز
روشنگری
گزارشگران


نوید اخگر
نادره افشاری
منوچهر جمالی
آرامش دوستدار
امیر سپهر
پری صفاری
میرزاآقا عسگری
بهرام مشیری
اسماعیل نوری علاArchives