IRAN LAND'S REPORT           گزارش به خاک ایران
سیامک مهر
Monday, January 17, 2005

 

صد پند
عبید زاکانی

۱- ای عزيزان عمر غنيمت شمريد.
۲- وقت از دست مدهيد.
۳- عيش امروز به فردا ميندازيد.
۴- روز نيك به روز بد مدهيد.
۵- پادشاهی را نعمت و غنيمت و تندرستی و ايمنی دانيد.
۶- حاضر وقت باشيد كه عمر دوباره نخواهد بود.
۷- هر كس كه پايه و نسبت خود را فراموش كند به يادش مياريد.
۸- بر خودپسندان سلام مدهيد.
۹- زمان ناخوشی را به حساب عمر مشمريد.
۱۰- مردم خوش ‌باش و سبك ‌روح و كريم ‌نهاد و قلندر‌مزاج را از ما درود دهيد.
۱۱- طمع از خير كسان ببريد تا به ريش مردم توانيد خنديد.
۱۲- گِرد در پادشاهان مگرديد و عطای ايشان به لقای دربانان ايشان بخشيد.
۱۳- جان فدای ياران موافق كنيد.
۱۴- بركت عمر و روشنايی چشم و فرح دل در مشاهده نيكوان دانيد.
۱۵- ابرو درهم كشيدگان و گره در پيشاني آوردگان و سخن‌های به جِد گويان و ترش رويان و كج مزاجان و بخيلان و دروغ ‌گويان و بد ادبان را لعنت كنيد.
۱۶- خواجگان و بزرگان بی ‌مروت را به ريش تيزید.
۱۷- تا توانيد سخن حق مگوييد تا بر دل‌ها گران مشويد و مردم بی ‌سبب از شما نرنجند.
۱۸- مسخرگی و قوادی و دف ‌زنی و غمازی و گواهی به دروغ دادن و دين به دنيا فروختن و كفرانِ نعمت پيشه سازيد تا پيش بزرگان عزيز باشيد و از عمر برخوردار گرديد.
۱۹- سخن شيخان باور مكنيد تا گمراه نشويد و به دوزخ نرويد.
۲۰- دست ارادت در دامن رندان پاكباز زنيد تا رستگار شويد.
۲۱- از همسايگی زاهدان دوری جوييد تا به كام دل توانيد زيست.
۲۲- در كوچه‌ای كه مناره باشد وثاق مگيريد تا از دردسر مؤذنان بد آواز ايمن باشيد.
۲۳- بنگيان را به لوت و حلوا دريابيد.
۲۴- مستان را دست گيريد.
۲۵- چندان كه حيات باقيست از حساب ميراث خوارگان خود را خوش داريد.
۲۶- مجردی و قلندری را مايه شادمانی و اصلل زندگانی دانيد.
۲۷- خود را از بند نام و ننگ برهانيد تا آزاد توانيد زيست.
۲۸- در دام زنان ميفتيد، خاصه بيوگان كرّه‌دار.
۲۹- از بهر جماع سرد حلال عيش بر خويش حرام مكنيد.
۳۰- دخترر فقيهان و شيخان و قاضيان و عوانان مخواهيد. و اگر بی ‌اختيار پيوندی با آن جماعت اتفاق افتاد، عروس را به كون ‌سو بريد تا گوهر بد به كار نياورد و فرزندان گدا و سالوس و مزور و پدر و مادر آزار از ايشان در وجود نيايد.
۳۱- دختر خطيب در نكاح مياوريد تا ناگاه خركره نزايد.
۳۲- از تنعم دايگان و حكمت قابله و حكومت حامله و كلكل گهواره و سلام داماد و تكليف زن و غوغای بچه ترسان باشيد.
۳۳- جلق زنی را به از غَرزَني دانيد.
۳۴- در پيری از زنان جوان مهربانی مخواهيد.
۳۵- بيوه زنان را به رايگان مگاييد.
۳۶- زن مخواهيد تا قلتبان مشويد.
۳۷- پيرزنان را سر به كلوخ ‌كوب بكوبيد تا درجه غازيان دريابيد.
۳۸- بر سر راه ‌ها به قامت بلند زنان و چادر مُهرزده و سربند ريشه‌دار از راه مرويد.
۳۹- مال يتيمان وغلامان بر خود مباح دانيد تا شما را مباحی تمام توان خواند.
۴۰- آلت خوائيدن و گاييدن يك زمان بيكار مداريد.
۴۱- مردان مست را چون خفته دريابيد تا بيدار نشوند فرصت را غنيمت دانيد.
۴۲- زكات كير به مستحقان رسانيد چون زنان مستور كه از خانه بيرون نتوانند رفتن و حيزان پير و مفلس و ريش‌آورده كه از كسب مانده باشند و زنان جوان شوهر به سفررفته كه زكات دادن يمنی عظيم دارد.
۴۳- طعام و شراب تنها مخوريد كه اين شيوه كار قاضيان و جهودان باشد.
۴۴- حاجت بر گدازادگان مبريد.
۴۵- غلام بچگان ترك را تا بی ‌ريشند به هر بها كه فروشند بخريد و چون آغاز ريش آوردن كنند به هر بها كه خرند بفروشيد.
۴۶- در كودكي كون از دوست و دشمن و خويش و بيگانه و دور و نزديك دريغ مداريد تا در پيری به درجه شيخی و واعظی و جهان پهلوانی و معرفی برسيد.
۴۷- غلام نرم دست خريد نه سخت مشت.
۴۸- شراب از دست ساقی ريش ‌دار مستانيد.
۴۹- در خانه مردی كه دو زن دارد آسايش و خوش ‌دلی و بركت مطلبيد.
۵۰- از خاتونی كه قصه ويس و رامين خواند و مردی كه بنگ و شراب خورد، مستوری و كون ‌درستی توقع مداريد.
۵۱- دختر همسايه را از كون ‌سو فرو بريد و گِرد مُهر بكارت مگرديد تا طريقهء امانت و شفقت و مسلمانی و حق همسايگي رعايت كرده باشيد و شب عروسي دخترك در محل تهمت نباشد و از داماد خجلت نبرد و در نزد مردم روسفيد باشيد.
۵۲- حاكمی عادل و قاضی كه رشوت نستاند و زاهدی كه سخن به ريا نگويد و حاجبی كه با ديانت باشد و كون درست صاحب دولت در اين روزگار مطلبيد.
۵۳- بر زنان جوان شوهر به سفررفته و عاشقی كه بار اول به معشوق رسد و كيرش برنخيزد و شاهدی كه در مجلس رود و حريف او را نپسندد و بيرون كند و به گروهی نيم مست كه شرابشان ريزد و جوانی كه به دست سليطه ‌ای پير گرفتار باشد و دختری كه بكارت به باد داده و شب عروسي نزديك رسيده رحمت آريد تا خدا بر شما رحمت آرد.
۵۴- زنان را در حال نزع چندانكه مقدور باشد بگاييد و آن را فرصت و صرف تمام دانيد.
۵۵- از كودكان نابالغ به ميان پای قانع شويد تا شفقت به جای آورده باشيد.
۵۶- آن كس را پهلوان مخوانيد كه پشت ديگری به زمين تواند آورد، بلكه پهلوان حقيقی آن را دانيد كه روی بر خاك نهد و از روي ارادت يك گز كير در كون گيرد.
۵۷- بر وعده مستان و عشوه زنكان و عهد قحبگان و خوش آمد كنگان كيسه مدوزيد.
۵۸- با استادان و پيش ‌قدمان و وليعهدان و كسانی كه شما را گاييده باشند تواضع واجب شمريد تا آبروی را به باد ندهيد.
۵۹- از دشنام گدايان و سيلی زنان و چربك كنگان و زبان شاعران و مسخرگان مرنجيد.
۶۰- از جماع نوخطان بهره تمام حاصل كنيد كه اين نعمت در بهشت نيايد.
۶۱- هر دَغا كه بتوانيد در نَرد و قمار بكنيد تا مقامر تمام گفته شويد و اگر حريف سخت شود سوگند سه طلاق بخوريد كه سوگند در قمار شرعی نيست.
۶۲- پيش از اتمام كار زر به كنگ و قحبه مدهيد تا آخر انكار نكند و ماجرا دراز نكشد.
۶۳- مردم بسيارگوی و سخن ‌چين و سفله و مست و مطربان ناخوش‌آواز زله ‌بند كه ترانه‌های مكرر گويند در مجلس مگذاريد.
۶۴- از مجلس عربده بگريزيد.
۶۵- كنگ و قحبه را در يك جا منشانيد.
۶۶- نَرد به نسيه مبازيد تا به هرزه مغز حريفان نبريد.
۶۷- كنگ را با احتياط به حجره بريد و حاضر وقت باشيد تا به وقت بيرون آمدن از سلاح پارها چيزی ندزدد.
۶۸- تا اسباب لوت و حلوا برابر چشم مهيا نشود خويش را به بنگ نزنيد.
۶۹- مردمكان فضول و كسانی كه بامداد روی ترش دارند و در خمار فضيحت و ملامت كنند كه تو دوش شراب بد خورده ‌ای و صراحی شكسته و زر و جامه بخشيده‌ ای، سرشان در كُس خواهر زن نهيد تا ديگر زحمت مردمان ندهند.
۷۰- زنان را سخت بزنيد و چون سخت بزديد سخت بگاييد تا از شما بترسند و فرمان ‌بردار گردند و كار كدخدايی ميان بيم و اميد ساخته شود و كدورت به صفا مبدل گردد.
۷۱- شاهدان را به چرب ‌زبانی و خوش‌آمد گويی از راه ببريد.
۷۲- بر لب جوی و كنار حوض مست نرويد تا مگر در حوض نيفتيد.
۷۳- با شيخان و نومالان و فال ‌گيران و مرده‌ شويان و كنگره ‌زنان و شطرنج ‌بازان و دولت ‌خوردگان و بازماندگان خاندان‌های قديم و ديگر فلك ‌زدگان صحبت مداريد.
۷۴- راستي و انصاف و مسلمانی از بازاريان مطلبيد.
۷۵- سيلی و مالش از حريف كَنده دريغ مداريد.
۷۶- از تزوير قاضيان و شنقصه مغولان و عربدهء كنگان و حريفی آنانی كه روزگاری گاده باشيد و امروز دعوی زبردستی و قتالی و پهلوانی كنند و زبان شاعران و مكر زنان و چشم حاسدان و كينه خويشان ايمن باشيد.
۷۷- از فرزندی كه فرمان نبرد و زن ناسازگار و خدمتكار حجت ‌گير و چارپای پير و كاهل و دوست بی ‌منفعت برخورداری طمع مداريد.
۷۸- بر پای منبر واعظان بی ‌وضو تيز مدهيد كه علمای سلف جايز ندانسته ‌اند.
۷۹- جواني به از پيری، صحت به از بيماری، توانگری به از درويشی، غری به از قلتبانی، مستی به از مخموری، هشياری به از ديوانگی دانيد.
۸۰- توبه ‌كار مشويد تا مفلوك و مندبور و بخت‌كور و گران‌جان مشويد.
۸۱- حج مكنيد تا حرص بر مزاج شما غلبه نكند و بی ‌ايمان و بی ‌مروت نگرديد.
۸۲- راه خانه معشوق به مردمان منماييد.
۸۳- زنان را تنها مگاييد كه زن تنها گاييدن كار محتشمان نباشد.
۸۴- از ديوثی عار مداريد تا روز بيی غم و شب بی ‌فكر توانيد زيست.
۸۵- شراب‌ فروشان و بنگ ‌فروشان را دل به دست آريد تا از عيش ايمن باشيد.
۸۶- در ماه رمضان شراب در برابر مردم مخوريد تا منكر شما نشوند.
۸۷- گواهی كوران در ماه رمضان قبول مكنيد اگر چه بر كوهي بلند باشند.
۸۸- از جولاهه و حجام و كفشگر چون مسلمان باشند جزيه مطلبيد.
۸۹- در راستی و وفاداری مبالغه مكنيد تا به قولنج و ديگر امراض مبتلا نشويد.
۹۰- بر بنگ صباحی و شراب صبوحی ملازمت واجب شمريد تا دولت روی به شما آرد كه فِسق در همه جا يُمنی عظيم دارد.
۹۱- شيخ ‌زادگان را به هر وسيله كه باشد بگاييد تا حج اكبر كرده باشيد.
۹۲- در شراب‌خانه و قمارخانه و مجلس كنگان و مطربان خود را به جوانمردی مشهور مكنيد تا روی هر چيز به شما نكنند.
۹۳- جای خود را بر گدازادگان و غلام‌ زادگان و روستازادگان عرض مكنيد.
۹۴- از منت خويشان و سفره خسيسان و گرهِ پيشانی خدمتكاران و ناسازگاری اهل خانه و تقاضای قرض‌ خواهان گريزان باشيد.
۹۵- به هر حال از مرگ بپرهيزيد كه از قديم مرگ را مكروه داشته‌اند.
۹۶- خود را تا ضرورت نباشد در چاه ميفكنيد تا سر و پای مجروح نشود.
۹۷- كلمات شيخان و بنگيان در گوش مگيريد كه گفته‌اند:
بيت
هر معرفتی كه مرد بنگی گويد ---- بر كير خری نويس و در كونش كن

۹۸- تخم به حرام اندازيد تا فرزندان شما فقيه و شيخ و مقرب سلطان باشند.
۹۹- هزل خوار مداريد و هزالان را به چشم حقارت منگريد.
۱۰۰- زنهار كه اين كلمات به سمع رضا در گوش گيريد كه كلام بزرگان است و بدان كار بنديد. اينست آنچه ما دانسته‌ايم، از استادان و بزرگان به ما رسيده، و در كتاب‌ها خوانده و از سيرت بزرگان به چشم خويش مشاهده كرده‌ايم، (حسبه‌لله) در اين مختصر ياد كرديم تا مستعدان از آن بهره‌ور گردند.
بيت
نصيحت نيك ‌بختان ياد گيرند ---- بزرگان پند درويشان پذيرند

حق سبحانه و تعالی در خير و سعادت و امن و استقامت به روی همگان گشاده گرداناد.
: فهرست 20 نوشتار واپسین

سرنوشت آزاداندیشی در جامعهء توحیدی
«دربارهء اسلام و از جمله«اسلام رحمانی
!سکولاریسم یعنی مرگ بر اسلام
سفر به سرزمین ممنوعه
تحولات جامعه در سال پیش رو
!ما آتش پرستیم
چهارشنبه سوری، خاری در چشم اهریمن
مرگ حکومت اسلام در سالروز تولدش
دربارهء بیانیه های زنجیره ای جناح اصلاحاتچی
میخ های تابوت مرجعیت شیعه
توضیحی دربارهء یک حد شرعی
رستاخیز ایرانیان و دشمنانش
قصاص یا توحش اسلامی
!بازگشت گربه نره
اسلام که تنگ آید --- آخوند به جفنگ آید
درک شرایط مبارزه در قلمرو اهریمن
دربارهء شکنجه و لواط اسلامی
عینکِ سبزِ فریب
سرانجام انقلاب مخملی در قلمرو اهریمن
مافیای روحانیت در نبرد مرگ و زندگی


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

     E.mail                     Home
دکتر اسماعیل خویی

اعلامیه جهانی حقوق بشر
کمیته دفاع از حقوق بشر
حزب مشروطه ایران
سکولارهای سبز
مقالات سیاسی
درفش کاویانی
زنده باد انقلاب
سکولاریزم نو
علیه تبعیض
فرهنگشهر
بی خدایان
انجمن آرا
کاوه سرا
سربازان
نیلگون
زندیق
افشا
کافر


آژانس خبری کوروش
اخبار روز
اطلاعات.نت
ایران امروز
پارس دیلی نیوز
ایران پرس نیوز
ایران گلوبال
ایران تریبون
بلاگ نیوز
روشنگری
گزارشگران


نوید اخگر
نادره افشاری
منوچهر جمالی
آرامش دوستدار
امیر سپهر
پری صفاری
میرزاآقا عسگری
بهرام مشیری
اسماعیل نوری علاArchives