IRAN LAND'S REPORT           گزارش به خاک ایران
سیامک مهر
Wednesday, February 02, 2005

 

حشرات الارض

در متن زیر یک قلاده از آخوندهای موذی و مزاحم زندگی بشر تراوشات وجودش را به تفصیل بیان نموده و چون شیرابه ای از چرک و کثافت بر سر راه پیشرفت و آزادی و بهروزی ملت ایران تخلیه می کند. طرفه اینکه مردم نادان به زیارت مقبره ای که شبیه امامزاده های متجاوز عرب بر گور این جانور در شهر جهرم ساخته اند می روند و طلب حاجت دارند!


سید عبدالحسین لاری در آستانه ی تأسیس مجلس شورای ملی انتظارات خود از مشروطه را این گونه دسته بندی کرده است:

۱- قانون ملی باید ناظر به تحقق تبری از شوم مشئوم همراهی و مشابهت، همانندی، همگونی و پوشیدن لباس های غیر مسلمین باشد و کاری کند که مسلمین به لباس های اسلامیه، که سبب شرافت آن هاست و دارای شعائر و علایم اسلامی است، ملبس شوند.
۲- قانون ملی باید در جهت از میان برداشتن بدعت تذکره مروری و قرنطینه عبوری عابری سبیل زوار و حاجیان بیت الله الحرام، وضع و تنظیم گردد، زیرا از زمان وضع بدعت تذکره ستم های زیادی بر زائران خانه خدا رفته است...
٣- قانون ملی باید در جهت کوتاه کردن دست اطبای خبیث خارجی وضع شود.
۴- قانون ملی باید به اجرای احکام الهی در بارهء اهل ذمه و کفار اهل کتاب پرداخته و مقررات شرعی را در این باره کماً و کیفاً به مرحلهء اجرا گذارد.
۵- قانون ملی باید ناظر به پرهیز از استفاده از البسه بیگانگان و تشبه به مجوس باشد و مسلمانان را به پوشیدن البسهء اسلامی تحریص نماید.
۶- قانون ملی باید سنت شوم ابالسه کفره را در زدن طبل و ناقوس، انداختن توپ، که از ملاهی منکره ابالسه است براندازد و در عوض مسلمانان را به رفعت اذان و تعظیم شعائر الهی وادارد.
۷- قانون ملی باید عمال و ضابطه های حکومتی را به عدالت و اجرای اصول شرع وادارد و اجحاف و گرفتن قلق، جریمه و سرانه، تذکره و قرنطینه را به هر اسم براندازد.
٨- قانون ملی باید مسلمانان را از تفرقه و پراکندگی دور بدارد و همه مسلمین را اعم از مرد و زن، پیر و جوان، شیعه و سنی در در صف واحد جهاد در مقابل دشمنان خارجی متشکل نموده و آماده جهاد کند. باید دانست که اس و اساس اسلام به جهاد وابسته است. فتوحات تمام دوره های اسلامی از همین جهاد حاصل شده است. اقتدار همهء دولت ها از جهاد حاصل شده است، چنانچه اقتدار کنونی سلطان عبدالحمید خان عثمانی ...
۹- قانون ملی، باید ناظر به چشم پوشی از خصوص مالیات قصابی به ضمیمه اضافات فروع زاید بر اصل باشد، چه این مالیات و اضافات آن موجب زیان کلی قصاب و موجب مفسده ی او می شود.
۱۰- قانون ملی باید در جهت قطع ید فساد و مفسده کفار خارجه از همهء امور، خصوصاً اختیار گمرکات اقدام نماید. قرار داشتن اختیار گمرکات در دست خارجیان موجب ورشکستگی تجار و فرار آنان به دیار کفار گشته است.
۱۱- قانون ملی باید به حسب تکلیف شرعی و ملی اسلامی، موجب عهد و میثاق و اتحاد بین هر دو دولت اسلام(ایران و عثمانی) و منشاء تقویت و عقد اخوت گردد...
۱۲- قانون ملی باید در جهت بطلان هر فعل و عملی که از روی سهو و نسیان، خطاء و اغراء و نادانی انجام بگیرد... بنا بر این هر قرارداد و معامله و معاهده که بر آن اساس نبشته شود، باطل و عاطل است و غیر مقبول...
۱٣- ...
۱۴- قانون ملی باید هر سال برای هر یک عمال اعلانی صادر کند مبنی بر اینکه به موجب فرمان انجمن محترم ملی و فرامین موکده، مسابقهء دولتی ، مالیات راهداری، قصابی، خبازی و سرانه به هر اسم و رسم که باشد، از مسلمین گرفته نشود و این مالیات از اقبح قبایح و افحش فواحش و هتک اسلام شمرده شود و گیرنده و مباشر آن و حلال شمارندهء آن خارج از ربقهء اسلام تلقی گردد و تحت سیاست و حدود شرعیه اسلام قرار گیرد.
۱۵- قانون ملی باید موجب الزام و التزام تمام مردم، خصوصاً عمال و ضابطین و حکام، به حدود شرعیه و سیاسات ملیه گردد و انجمن محترم این امور را تحت نظارت قرار دهد.

------------------------------------------------------------------------
لاری، سید عبدالحسین، مجموعهء رسائل، ناشر: هیئت علمی کنگره بزرگ داشت آیت الله سید عبدالحسین لاری.
: فهرست 20 نوشتار واپسین

سرنوشت آزاداندیشی در جامعهء توحیدی
«دربارهء اسلام و از جمله«اسلام رحمانی
!سکولاریسم یعنی مرگ بر اسلام
سفر به سرزمین ممنوعه
تحولات جامعه در سال پیش رو
!ما آتش پرستیم
چهارشنبه سوری، خاری در چشم اهریمن
مرگ حکومت اسلام در سالروز تولدش
دربارهء بیانیه های زنجیره ای جناح اصلاحاتچی
میخ های تابوت مرجعیت شیعه
توضیحی دربارهء یک حد شرعی
رستاخیز ایرانیان و دشمنانش
قصاص یا توحش اسلامی
!بازگشت گربه نره
اسلام که تنگ آید --- آخوند به جفنگ آید
درک شرایط مبارزه در قلمرو اهریمن
دربارهء شکنجه و لواط اسلامی
عینکِ سبزِ فریب
سرانجام انقلاب مخملی در قلمرو اهریمن
مافیای روحانیت در نبرد مرگ و زندگی


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

     E.mail                     Home
دکتر اسماعیل خویی

اعلامیه جهانی حقوق بشر
کمیته دفاع از حقوق بشر
حزب مشروطه ایران
سکولارهای سبز
مقالات سیاسی
درفش کاویانی
زنده باد انقلاب
سکولاریزم نو
علیه تبعیض
فرهنگشهر
بی خدایان
انجمن آرا
کاوه سرا
سربازان
نیلگون
زندیق
افشا
کافر


آژانس خبری کوروش
اخبار روز
اطلاعات.نت
ایران امروز
پارس دیلی نیوز
ایران پرس نیوز
ایران گلوبال
ایران تریبون
بلاگ نیوز
روشنگری
گزارشگران


نوید اخگر
نادره افشاری
منوچهر جمالی
آرامش دوستدار
امیر سپهر
پری صفاری
میرزاآقا عسگری
بهرام مشیری
اسماعیل نوری علاArchives