IRAN LAND'S REPORT           گزارش به خاک ایران
سیامک مهر
Tuesday, March 29, 2005

 


برهنه با نوروز

نوروز اگر به نوشدن فصول بماند و خاتمه یابد که هیچ ربطی به انسان ندارد و بدون ما نیز می چرخد و هی نو می شود. ما نیز درعصر دهقانی بسر نمی بریم که در یگانگی با طبیعت، نوروز خود به خود در ما حلول یابد ودر اندیشه معطوف به عمل جا گیرد وبا ذات هستی زمین یکی مان کند. زندگی شهر نشینی و مدرن اقتضائاتی دارد و در حصار سیمان و آهن واسفالت زیستن و هم دور و هم محور با چرخ ماشین چرخیدن، زندگی را منتظر و معطل گردش فصول نمی گذارد. نوشدن و نوروز زندگی امروز از گونه ای دیگر است.
لطافت هوای بهاری و گرمای دل انگیز تابستان اما حتماً این فرصت را به ما می دهد که از پوشش کمتر و سبکتر و نازکتری بهره ببریم و خنکی نسیم معطر بهار را بر پوست خود احساس کنیم وآفتاب پرتقالی تابستان رنگی زنده بر ما نقش زند.
زنان ایرانزمین را می گویم که بایسته است با دور ساختن کفن سیاه از جسم و جان خسته خود در فصل شکوفه و شقایق و در فصل همآغوشی طبیعت با انسان، در عین حال به مبارزه ای متمدنانه و اهریمن ستیز با حکومت اسلامی بر خیزند. هیچ چیز چون آزادی زنان در انتخاب پوشش و آرایش خود، خار چشم اهریمن اسلام نیست.
برهنگی حق زن است که تاب مستوری ندارد. برهنگی نیاز طبیعت زن است. حکومت سیاه و تباه اسلام در این چهارده قرن سیطره نکبت بارش آنچنان ستمی بر ما روا داشته وآنچنان در مسخ ذهنیت جامعه موفق بوده که امروز صحبت از بدیهی ترین حقوق و آزادی های انسان نزد به ظاهر روشنفکر ترین آحاد جامعه ایرانی سخنی گزاف و به دور از عقل می نماید.
زنان و مردان ما به ویژه بُرنایان برومند ایرانزمین ضروری است در بهار و تابستان پیش رو با برهنگی وپوشیدن لباسهای شاد وبدن نما ونمایش و جولان در معابر وتفریحگاه ها و کوی و برزن محل سکونت خود، سرراست و بی پرده به نبردی شورانگیز با زشتی آخوند و اسلام برخیزند.
سال نو را با این امید آغاز می کنیم که با تمامی توان و بیشترین تلاش، سیاهی و زشتی و پلشتی آخوند را از تک به تک سلول های زندگی خویش بزداییم. ما ایرانیان یکبار برای همیشه لازم است هرکجا با آخوندی مواجه می گردیم وی را چون زباله ای گندیده به قفای خود پرتاب کنیم. در کوچه و خیابان ، در تاکسی و اتوبوس و مترو، در محیط های عمومی، هرگز اجازه ندهیم حضور کثیف آخوند محیط زندگی ما را آلوده و زشت سازد.
نوروز با نو شدن ما معنا می یابد وگرنه طبیعت گیاهی بدون ما نیز هر ساله نو می شود.
Friday, March 25, 2005

 


فراخوان به تظاهرات 12 فروردین ، نه به جمهوری اسلامی ، آری به جمهوری

نه به جمهوری اسلامی!
نه به تبعيض‏های جنسی، قومی و مذهبی در ايران
نه به انكار و پايمال كردن مداوم حقوق انسان‏ها در ايران
نه به سيطره ی دين بر همه ‏ی شئون زندگی اجتماعی، سياسی و فرهنگی در ايران
نه به نظام ستمگر و آزادی كش جمهوری اسلامی و همه‏ نهادها و نمادهايش
نه به هر گونه نظام موروثی، دينی و مسلكی برای فردای ايران

آری به جمهوری!
برای تامين و ترويج دمكراسي
برای برقراری جمهوری برخاسته از رای آزاد و برابر همه مردم، پاسخگو به مردم و قابل تغيير به دست مردم
برای جدايی دولت از دين
برای برخورداری تمامی شهروندان از آزادی‌های بنيادين سياسی و صنفي
برای تامين حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بنيادين ( امنيت، معاش، مسكن، بهداشت، آموزش و كار)
برای تضمين حق مردم در تعيين سرنوشت خود و مخالفت با هر گونه دخالت قدرتهای خارجی در حق حاكميت مردم
برای ايجاد فرصتهای برابر جنسی و قومی در همه‏ی عرصه‏ های زندگی اجتماعی

از وبلاگ زنانه هاSaturday, March 19, 2005

 

نوروز بر ایرانیان

خجسته باد


Wednesday, March 09, 2005

 

میمون

هاشم آغاجری هم چون یوسفی اشکوری پس از اینکه پشتک و واروهایش را زد و جای دوست و دشمن را نشان داد عاقبت آزاد شد و می تواند به تدریس پروتستانتیسم اسلامی اش بپردازد. شاگردان آخوند شریعتی اینروزها خیلی عزیز شده اند. نقش خود را به خوبی بازی می کنند.
ایشان و از همین نحله و قماش بر این فکر ابلهانه می چرخند که اسلام چون مسیحیت می تواند اصلاح گردد؛ می شود مثلاً از قرآن گزیده ای استخراج نمود وتفاسیر غربی پسندی ارائه داد و بر اساس آن دین آبرومند و آپدیت شده ای ساخت که دکان آخوند را حفظ و حراست نماید. این کلام خمینی را گویا این افراد نشنیده اند که: اسلام منهای روحانیت یعنی اسلام منهای اسلام. ویا: حضرت رسول هم یک آخوند بود. ( از حافظه ).
بدون تردید تفاوت است میان دینی که پیامبر و بنیانگزارش مرده زنده می کند ودینی که پیامبرش جز به قتل مخالفانش به چیز دیگری نمی اندیشد. عیسی بر دار می رفت ومحمد با پوشیدن چند زره دورادور به نظاره حمله دژخیمان وغارتگرانش به قبایل می نشست و... در اسلام جایی برای اصلاح و رفرم وجود ندارد. هر ذره ای از اسلام که باقی بماند مثل مگس که تخم می ریزد هزار هزار آخوند تولید می کند و بالعکس.
در تکمیل و ادامه همین پروسه، اروپای کهنه استعمارگر و چاچول باز که برای حفظ اسلام خود را این روزها به آب و آتش می زند، حاجیه خانم عبادی را نیز نوبل مالی کرده، در آب نمک خوابانده و پی در پی تئوری های مردم سالاری دینی و اصلاحاتی تولید می کند وبه جمهوری اسلامی می فروشد. در جهان اسلام سخن از رنسانس و پروتستانتیزم وهرگونه رفرمی حرف پوچ و پرتی است. در اسلام چیزی وجود ندارد که دوباره زاییده شود. تمامش از جنس مرگ است؛ از جنس زباله غیر قابل بازیافت. به جا ماندن یک بیمار مبتلا به طاعون کافی است تا شهری را از نو مبتلا سازد.پروتستانتیزم اسلامی چیزی است مثل جدا کردن وبازآوری نخود و لوبیاهای هضم نشده در میان ریده های بیماری مبتلا به اسهال. اسلام هر گُهی هست یقیناً هیچ ارتباطی به ما ایرانیان ندارد.Monday, March 07, 2005

 


هشتم مارس روز جهانی زن گرامی باد.

در آغاز زن بود
به یقین هستی با زن آغاز گشته وبا زن بشر به آرامش می رسد. به یقین اگر سررشته امور دنیا به زنان خردمند سپرده شود کار جهان به سامان می رسد ومرد در سایه سار زن تا ابد به استراحت خواهد پرداخت.
زن است که مرد را متولد ساخته و هموست که حامل راز زندگی است وهموست که آزادی اش در واقع آزادی نوع انسان است و تعادل جامعه بسته به تساوی و تعادل حقوقی زن و مرد است. بشر از زن ومرد، هستی را، زندگی را، زیبایی را همواره در زن جسته و یافته است. ولی نابخردانه مدیریت زندگی را از زن باز گرفته وخود را سرگشته وپریشان نموده است.
زندگی از زن، زایندگی، باروری، لطافت، صبوری و راستی کردار را کسب می کند. زن تمامی زیبایی، زن جوهره شادی است. زن از سمت نیکی آمده است. وانسان که از زن آمده است به زن باز خواهد گشت و آرامش آدمی آغاز خواهد شد...
در ادوار مادرشاهی که گویا در تمدن مدیترانه ای بیشتر ودیرپاتر رواج داشته است، زندگی انسان به ذات هستی بی گمان نزدیکتر بوده است. گرچه آنچه مورد نظر من است درآن شکل بدوی امکان ظهوروبروز نداشته است.
درمزخرفات مسلمانان نیز آمده است که آخرالزمان، زمانی! است که پادشاه جهان زن باشد! خوب اگر دقیق شویم پر بیراه نگفته اند. از نگاه مردبیمار مذهبی در واقع از مصیبت سخن رانده می شود؛ از دورانی که فساد زمین را فرا گرفته است. اما در عین حال در این کلام به حقیقتی اشاره رفته است وآن وحشت مردبیمار مذهبی از ارتقاء جایگاه زن در مراتب اجتماعی است.
124 هزار پیامبر اجق و وجق با ریش و پشم دراز و روایت های کلان وبی ربط به زندگی وگنده گوزی های بیشمار، جملگی از زن غافل بوده اند مگر در به تخفیف واسارت زن. ( پیامبران را باید به کار گِل گماشت که صلاح و راحتی دنیا و آخرتشان در آن است! ). چه چیزی در زن وجود دارد که مدیریت او، قضاوت وشهادتش چنین بر مرد گران آمده است؟ آیا به جز نگاه ابلهانه جنسیتی و پیش فرض به دور از واقعیت برتری جنسی مرد؟ در آن همه افسانه واسطوره مذهبی که پیرامون خلقت بافته اند و یافته اند سعی بسیاری به کار رفته است که زن طفیلی مرد قلمداد شود.
حقوق بشر با پذیرش مدیریت یکسان زن و مرد بر امور جامعه پرداخته خواهد شد. جامعه و مدنیت بشر تنها در صورت به رسمیت شناختن برابری زن و مرد در هستی انسانی و زندگی اجتماعی با معنا می شود و تحقق می یابد.
اما دریغ که در این سوی زمین زن حتا اختیار تعیین نوع پوشش خود را ندارد. در اینجا زن ذلیل و بیچاره اراجیف و اندیشه های سخیف مذهبی است. انقیاد و انقباض واستحاله هستی انسانی زن اساس حیات و ممات و وسیله حفظ دکان دین است. اسلام بر گُرده زن سوار است. سمبل چنین خفت و بردگی نیز حجاب است. در جامعه تا زمانی که حق برهنگی برای زن محترم شناخته نشود، سخن راندن از آزادی زن یاوه گویی است. عوام فریبی است. هنگامی که مردبیمار مذهبی حتا اندازه و دامنه صدای زن را تعیین می کند. زمانی که آزادی سکس ، آواز خواندن و رقص و طبیعی ترین و خصوصی ترین فعالیت ها و رفتار حیاتی انسان توسط جهالت مذهبی و دکانداری اسلام از زن ( انسان ) سلب گردیده است و با هرگونه روشن گری و خرافه زدایی با شدت وخشونتی اهریمنی از سوی مسلمانان بیمار و حکومت سیاه و تباه جمهوری اسلامی مقابله می شود؛ مبارزه برای بازیابی حقوق از کف رفته زنان، وظیفه اجتماعی و رسالت مدنی هر انسانی اعم از زن ومرد است.

در همین زمینه:
حجاب سمبل حقارت و بی حقوقی زن
زن وقتی مسلمان باشد...Sunday, March 06, 2005

 


بیانیه جمعی از وبلاگ نویسان در دفاع از زندانیان زندان رجایی شهر

هموطنان گرامی- مردم آزاده دنیا- سازمانهای حقوق بشر هفت تن از زندانیان سیاسی ایران : بینا داراب زند، ارژنگ داوودی، حجت زمانی، مهرداد لهراسبی، فرزاد حمیدی و جعفر اقدامی و ولی الله فیض مهدوی از تاریخ پنجم بهمن 1383 برابر با بیست و چهارم ژانویه سال 2005 میلادی به اعتصاب غذادست زده بودند. خواسته های آنان تفکیک زندانیان سیاسی از زندانیان جنائی ، رعایت حقوق بشر در ایران و بازدید سازمانها و نهادهای حقوق بشری از زندان رجائی شهر( گوهر دشت کرج ) بود.پس از سی و دو روز اعتصاب غذا بااصرار سازمان های حقوق بشر این هفت نفر به اعتصاب غذای خود پایان دادند. طبق اخبار رسیده مسئولین قوه قضاییه و زندان نه تنها توجهی به تقاضاهای زندانیان نکرده اند بلکه به تازگی دو زندانی سیاسی دیگر امیر ساران و نصرالله بیات را نیز به همین زندان انتقال داده اند. در ضمن فرزاد حمیدی در اعتراض به بدرفتاری در بهداری زندان به اعتصاب غذای خود ادامه داده است و به طور جدی در خطر مرگ قرار دارد.در زندان رجایی شهر زندانیان خطرناک نگهداری میشوند و در درگیریهای هفته گذشته بین آنان یک نفر زخمی شده است. در 8ماه گذشته 3 نفر در این زندان در حین دعوا کشته شده اند.ما ضمن حمایت از خواسته های اعتصاب کنندگان نگرانی خود را از وضعیت جسمانی و امنیت جانی آنان اعلام می داریم. ما از سازمانهای حقوق بشر می خواهیم که هر چه زودتر هیئتی را برای ملاقات و بررسی وضع جسمانی این هفت نفر به زندان گوهر دشت کرج اعزام کنند و از دولت ایران آزادی بی قید و شرط آنان و همه زندانیان سیاسی در ایران را خواستار شوند. در سایه مذاکرات ایران و اروپا نقض شدید حقوق بشر در ایران نادیده گرفته میشود. ما از همه مقامات اروپایی درخواست میکنیم که در مذاکره با دولت ایران حقوق بشر را فدا نکنند و آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی را در راس شرایط خود قرار دهند.جمعی از وبلاگ نویسان ایرانی: فهرست 20 نوشتار واپسین

سرنوشت آزاداندیشی در جامعهء توحیدی
«دربارهء اسلام و از جمله«اسلام رحمانی
!سکولاریسم یعنی مرگ بر اسلام
سفر به سرزمین ممنوعه
تحولات جامعه در سال پیش رو
!ما آتش پرستیم
چهارشنبه سوری، خاری در چشم اهریمن
مرگ حکومت اسلام در سالروز تولدش
دربارهء بیانیه های زنجیره ای جناح اصلاحاتچی
میخ های تابوت مرجعیت شیعه
توضیحی دربارهء یک حد شرعی
رستاخیز ایرانیان و دشمنانش
قصاص یا توحش اسلامی
!بازگشت گربه نره
اسلام که تنگ آید --- آخوند به جفنگ آید
درک شرایط مبارزه در قلمرو اهریمن
دربارهء شکنجه و لواط اسلامی
عینکِ سبزِ فریب
سرانجام انقلاب مخملی در قلمرو اهریمن
مافیای روحانیت در نبرد مرگ و زندگی


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

     E.mail                     Home
دکتر اسماعیل خویی

اعلامیه جهانی حقوق بشر
کمیته دفاع از حقوق بشر
حزب مشروطه ایران
سکولارهای سبز
مقالات سیاسی
درفش کاویانی
زنده باد انقلاب
سکولاریزم نو
علیه تبعیض
فرهنگشهر
بی خدایان
انجمن آرا
کاوه سرا
سربازان
نیلگون
زندیق
افشا
کافر


آژانس خبری کوروش
اخبار روز
اطلاعات.نت
ایران امروز
پارس دیلی نیوز
ایران پرس نیوز
ایران گلوبال
ایران تریبون
بلاگ نیوز
روشنگری
گزارشگران


نوید اخگر
نادره افشاری
منوچهر جمالی
آرامش دوستدار
امیر سپهر
پری صفاری
میرزاآقا عسگری
بهرام مشیری
اسماعیل نوری علاArchives